Walne zebranie SEIRP Koło w Zakopanem

    W dniu 9 marca 2024 r. w „gościnnych progach” OW MSW Dafne w Zakopanem odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Zakopanem.
     Prezes Koła SEiRP kol. Edward Kwak otwierając zebranie przywitał uczestniczących w nim członków oraz zaproszonych gości: Z-cę Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem mł. insp. Artura Duniewicza oraz kol. Wojciecha Frańczaka - członka Komisji Rewizyjnej SEiRP Koła w Nowym Targu. Przewodniczącym zebrania wybrano Jana Szymańskiego, a protokolantem Józefa Łukasika. Do Komisji Skrutacyjnej wybrano Wacława Homę i Jurka Domańskiego. Po zatwierdzeniu porządku obrad Prezes Edward Kwak złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Koła SEiRP za 2023 r., a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Bogdan Kania zaznajomił zebranych z protokołem z przeprowadzonej kontroli. Działalność Zarządu Koła przez Komisję Rewizyjną została oceniona pozytywnie, wobec czego kol. Bogdan Kania złożył wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium. Zebrani jednogłośnie zatwierdzili uchwały w zakresie przedstawionych sprawozdań. Jednogłośnie zatwierdzone zostały również projekty uchwał dot. preliminarza budżetowego i planu pracy Zarządu Koła SEiRP w 2024 r.
     Członkiniom uczestniczącym w zebraniu złożono życzenia i wręczono kwiaty z okazji Dnia Kobiet. Następnie głos zabrali goście, którzy dziękując za zaproszenie gratulowali osiągnięć w minionym roku, życzyli dalszych sukcesów statutowej działalności. 
     Kol. Edward Kwak dziękując za przybycie na zebranie zaprosił wszystkich na tradycyjny poczęstunek.

Tekst: J.Szymański

Galeria